Powered by Smartsupp
Menu

Damian Wilpert - Wystąpienia publiczne, Prowadzenie imprez, konferansjer

 
 

Na stojąco czy siedząco?

Pole­cam pro­wa­dzić wystą­pie­nie powy­żej 3 osób na sto­jąco, ponie­waż
uwa­żam, że można przejść się po sali, dla uczest­nika jeste­śmy widoczni w cało­ści o ile
nie cho­wamy się za barie­rami architektonicznymi. (Stoły, mów­nice)
 
Ludzie chcą patrzeć na całą postać pre­le­genta, przej­ście po sali pozwala wpro­wa­dzić dyna­mikę, pamię­taj aby to było przej­ście a nie taniec, bo cza­sem mam stycz­ność z mów­cami, któ­rzy w kilka minut zro­bią ponad 1 km na sali kon­fe­ren­cyj­nej, to nie wyścig, więc rów­no­waga obo­wiąz­kowa.
 
Postawa sto­jąca czy sie­dząca uza­leż­niona jest rów­nież od czasu pro­wa­dze­nia spo­tka­nia, jeżeli prowadzę krót­kie wystą­pie­nie około 1 godziny, to stoję cały czas, nato­miast przy spo­tka­niach 8–16h zawsze przy­go­to­wuje dosyć bli­sko krze­sło i od czasu do czasu na nim sia­dam, lecz wiem, że naj­więk­sze sku­pie­nie słu­cha­czy można zyskać przy posta­wie sto­ją­cej.
 
Działa, sprawdź.
 
Przy pro­wa­dze­niu wystą­pień dla jed­nej czy dwóch osób postawa sie­dząca jest jak naj­bar­dziej słuszna.
 
Poz­dra­wiam
Damian Wil­pert
Tre­ner Wystą­pien Publicz­nych

http://www.deastudio.plAgencja reklamowa